Spoločnosť KEMONT spol. s r.o. vznikla v roku 1992. Predmetom podnikania spoločnosti je:

 

Montáž a servis elektrotechnických zariadení

Montáž a servis meracej a regulačnej techniky

Strojná montáž - výroba, inštalácia a opravy ústredného vykurovania a vetrania

Kúpa rozličného tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti

Opravy vyhradených technických zariadení elektrických

Počítačové služby

Služby súvisice s počítačovým spracovaním údajov

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

Prípravné práce k realizácii stavieb

Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

Sťahovacie služby                   

 

KEMONT spol. s r.o. je  kvalifikovaným subjektom  na vykonávanie činností PSV pre opravy, rekonštrukcie, modernizácie. 

 

Odbornú spôsobilosť na vykonávané činnosti - Oprávnenie č 285 /1/2007–EZ–O(OU,R,M)–E1– A,B

Vydané Technickou inšpekciou, a. s. Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava, podľa §14 ods 1 písm a) a §15 ods. 4 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z.z na základe odborného stanoviska č. 4278/1/2007 preverenia odbornej spôsobilosti zamestnávateľa. 

 

Na druh činnosti :   

 

  Oprava vyhradených technických zariadení elektrických

  OU     oprava a údržba

  R        rekonštrukcie

  M       montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky                          

                         

V rozsahu :               E1 technické zariadenia elektrické bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov

Triedy objektov :

                                 A objekty bez nebezpečenstva výbuchu

                                 B objekty s nebezpečenstvom výbuchu

 

Výkonné činnosti spoločnosti KEMONT:

                               - Vypracovanie ponúk do súťaží

                               - Komerčná činnosť a uzatváranie zmlúv

                               - Kúpa a predaj tovaru v rozsahu volnej živnosti

                               - Dodávka, montáž, opravy a rekonštrukcie elektroinštalácii /aj do výbuš. prostr./

                                 prípojok NN, bleskozvodov

                               - Dodávka, montáž, opravy a rekonštrukcie merania a regulácie

                               - Dodávka, montáž, opravy a rekonštrukcie výmenníkových staníc a rozvodu ústredného kúrenia

                               - Zabezpečenie zhotovenia projektovej dokumentácie elektroinštalácie, merania a regulácie,

                                 ústredného kúrenia a zdravotechniky.